บริการตรวจสอบบัญชี

หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ภายหลังครบกำหนดตามรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน นิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำ,ปิดบัญชีประจำปีพร้อมทั้ง จัดทำงบการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้ และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี(Audit) และสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชีพร้อมรับรองลงลายมือชื่อในงบการเงิน ซึ่งจะต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี ตามกฎหมายข้อปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ทั้งนี้ไม่ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจะมีการประกอบการแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งหากกิจการต้องการนำงบการเงินไปดำเนินธุรกรรมด้านอื่นๆ

ตัวอย่างการนำงบการเงินไปใช้ด้านอื่นๆ

กรณีไม่ยื่นงบการเงินต่อกระทรวงและสรรพากร จะมีค่าปรับดังกล่าวเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ รับตรวจสอบบัญชี ดังนี้

ขอบเขตงานสอบบัญชี-รับรองงบการเงิน
การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
จัดทำและเตรียมเอกสารประกอบการส่งงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแบบครบถ้วน เช่น สมุดรายวันทั่วไป,สมุดบัญชีแยกประเภท,ทะเบียนเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สิน,ทะเบียนค่าเสื่อม ราคาทรัพย์สิน, รายการปรับปรุง jv ต่างๆ, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ งบดุล,งบกำไรขาดทุน

การจัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีคิดตามเกณฑ์รายได้ของกิจการ และเกณฑ์อื่นๆ ประกอบ

ฟรี บริการยื่นแบบ ภงด.50 กรมสรรพากร และ ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้ง จัดทำ สปช.3(ใบนำส่งงบ) บอจ.5(บัญชีผู้ถือหุ้น),รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบการส่งงบการเงิน

line

บจ. ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ
www.thei99account.com

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070